Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Poszukujemy Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Poszukujemy Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Poszukujemy Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Wójt Gminy Malanów

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Malanów, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów  
 2. Stanowisko urzędnicze kierownicze: Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
 3. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie, poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem legitymowania się znajomością języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

e) co najmniej czteroletni staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze podobnym do zadań realizowanych na stanowisku; 

f) nieposzlakowana opinia,

g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

4. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:

- ustawy Prawo zamówień publicznych,

- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy Prawo budowlane,

- ustawy o gospodarce nieruchomościami,

- ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- ustawy o finansach publicznych.

b) umiejętność planowania, organizacji pracy, pracy w zespole i kierowania zespołem,

c) umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,

d) kreatywność i samodzielność w działaniu,

e) odpowiedzialność, opanowanie i wysoka kultura osobista,

f) dyspozycyjność i odporność na stres.

5. Przewidywany zakres zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

1. Kierowanie pracami Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w zakresie prac i zadań wyznaczonych Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy w Malanowie, uchwałami Rady Gminy Malanów, zarządzeniami Wójta Gminy Malanów.

2. Planowanie, organizowanie oraz nadzór nad realizowanymi przez pracowników Referatu zadaniami należącymi do ich obowiązków, prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań, przestrzeganiem dyscypliny pracy, tajemnicy ustawowo chronionej i służbowej oraz przepisów BHP i p.poż.

3. Nadzór nad prowadzonymi w Referacie sprawami m.in. z zakresu:

a) prowadzenia spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym Gminy;

b) prowadzenia spraw związanych z opłatami planistycznymi i roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego;

c) prowadzenia spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji porządkowej nieruchomości;

d) planowania, prowadzenia i nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę;

e) poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania, przygotowywania wniosków pozyskiwania tych środków, realizacji i rozliczania inwestycji realizowanych przez Gminę ze źródeł zewnętrznych;

f) ustalania i naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego, opiniowania lokalizacji obiektów budowlanych w pasie drogowym, zjazdów i ich przebudowy oraz ułożenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury nie związanej z utrzymaniem drogi;

g) prowadzenia spraw związanych z użytkowaniem wieczystym, dzierżawą nieruchomości gminnych, w tym przygotowywanie umów na dzierżawę nieruchomości oraz ustalania i naliczania należnych opłat, ich ewidencjonowanie i egzekwowanie;

h) ustalania i naliczania opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości, ich ewidencjonowania i egzekwowania;

i) prowadzenia spraw z tytułu bezumownego korzystania z majątku Gminy;

j) tworzenia zasobu gruntów i gospodarowanie nim, w tym: komunalizacja gruntów, zamiana i zbywanie gruntów, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, trwały zarząd;

k) zbywania i nabywania nieruchomości związanych z realizacją zadań Gminy;

l) prowadzenia spraw związanych z ewidencją gruntów i budynków oraz prowadzenia ewidencji dróg gminnych;

m) prowadzenia spraw związanych z gospodarką gruntami i administrowaniem drogami publicznymi, będącymi własnością Gminy;

n) prowadzenia spraw związanych z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego i drogowego;

o) prowadzenia postępowania i przetargów na roboty, usługi i dostawy zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych;

p) zapewnienia zgodności prowadzonych procedur zamówień publicznych z regulacjami ustawowymi i przepisami obowiązującymi w Gminie;  

q) pomocy i współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu w prowadzeniu zamówień publicznych w zakresie wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

r) realizacja zadań Gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe,

s)  prowadzenia spraw związanych z ewidencjonowaniem i egzekwowaniem opłat za zajęcie pasa drogowego.

 1. Nadzór nad przygotowaniem projektów decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach należących do kompetencji Referatu.
 2. Współdziałanie z inspektorami nadzoru w zakresie nadzoru nad inwestycjami i remontami oraz projektantami będącymi kontrahentami Gminy Malanów.
 3. Nadzór nad przygotowaniem materiałów przedprzetargowych zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 4. Udział w pracach komisji przetargowej i komunalizacyjnej.
 5. Dokonywanie okresowej oceny pracy pracowników Referatu oraz występowanie do Wójta Gminy z wnioskami dotyczącymi wyróżnień, nagród, awansów oraz regulaminowych kar dla pracowników Referatu.
 6. Nadzorowaniem przygotowywania projektów uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy z zakresu spraw prowadzonych przez Referat.
 7. Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w zakresie opracowania projektu budżetu.
 8. Przygotowywanie projektów materiałów, sprawozdań, analiz, ocen oraz informacji dla Rady Gminy oraz dla potrzeb Wójta Gminy.
 9. Nadzór nad prowadzonym przez podległych pracowników zaangażowaniem środków budżetowych.

 6. Warunki zatrudnienia i pracy:

1) podstawa nawiązania stosunku pracy – pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

2) wymiar czasu pracy – pełny etat (40 godzin tygodniowo).

 Szczegółowe informacje: http://www.bip.malanow.pl/?a=4413


Pozostałe aktualności